Melamine


Melamine Deep Dish 500x 200x70mm White

Melamine Deep Dish 500x 200x70mm White

$22.20   inc. GST

Melamine Noodle/Rice Bowl 110mm

Melamine Noodle/Rice Bowl 110mm

$2.40   inc. GST

Melamine Ramekin 60ml - White

Melamine Ramekin 60ml - White

$0.90   inc. GST

Melamine Rectantular Platter 350x240mm - Black

Melamine Rectantular Platter 350x240mm - Black

$10.95   inc. GST

Melamine Round Plate White 250mm (Narrow Rim)

Melamine Round Plate White 250mm (Narrow Rim)

$5.15   inc. GST

Melamine Sauce Dish 60mm - Black

Melamine Sauce Dish 60mm - Black

$0.50   inc. GST

Melamine Sauce Dish 95mm Red

Melamine Sauce Dish 95mm Red

$0.50   inc. GST

Melamine Sauce Dish 95mm White

Melamine Sauce Dish 95mm White

$0.50   inc. GST

Melamine Slant Bowl 350mm - White

Melamine Slant Bowl 350mm - White

$22.00   inc. GST

Square Bowl Melamine 100x100x60mm - Black

Square Bowl Melamine 100x100x60mm - Black

$4.40   inc. GST

Square Bowl Melamine 100x100x60mm - White

Square Bowl Melamine 100x100x60mm - White

$3.00   inc. GST